top of page
GOLF PNG.png

ALGEMENE VOORWAARDEN
HESKE VAN ESCH

Artikel 1.       Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Heske van Esch: de eenmanszaak Heske van Esch, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84705361, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H. Van Esch, tevens handelend onder de naam Business ladies in Jointventure BLIJ.

1.3 Opdrachtgever: de (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Heske van Esch een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.

1.4 Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot (online) advisering, coaching, begeleiding en training op het gebied van bedrijfsvoering en administratieve dienstverlening. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Heske van Esch diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de opdrachtgever.

1.6 Partijen: Heske van Esch en de opdrachtgever samen.

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Heske van Esch gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2 Indien de opdrachtgever algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door Heske van Esch niet geaccepteerd.

2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.4 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Heske van Esch zijn van toepassing. Heske van Esch kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Heske van Esch zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.

2.5 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. De opdrachtgever, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, is gehouden de wijzigingen te accepteren.

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.7 Indien Heske van Esch op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

 

3. Aanbiedingen en offertes

 

3.1 Een uitgebrachte offerte van Heske van Esch is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen en/offertes worden schriftelijk door Heske van Esch aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Heske van Esch het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Heske van Esch niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Ieder aanbod van Heske van Esch heeft uitsluitend betrekking op de diensten en/of producten, en de omvang daarvan, zoals in het aanbod staat vermeld. In het aanbod van Heske van Esch is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.6 Heske van Esch kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.8 Een door de opdrachtgever bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Heske van Esch pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Heske van Esch een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Heske van Esch gedane aanbieding heeft geaccepteerd.

4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Heske van Esch, komt de overeenkomst pas tot stand indien Heske van Esch schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 In gevallen waarin de opdrachtgever een opdracht aan Heske van Esch verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, is Heske van Esch pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

4.4 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Heske van Esch of zodra Heske van Esch - zonder bezwaar van de opdrachtgever - met de uitvoering van de opdracht is begonnen, voor haar bindend.

4.5 Na het tot stand komen van de overeenkomst, zal Heske van Esch binnen een bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.

4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Heske van Esch opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 

5.1 Heske van Esch bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. 5.2 Heske van Esch zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Heske van Esch heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Heske van Esch kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van haar reeds verrichte diensten.

5.3 Heske van Esch spant zich in om de gegevens die Heske van Esch voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.4 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Heske van Esch.

5.5 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever(s) uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.

5.6 Heske van Esch is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Heske van Esch wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van Heske van Esch beschikken over dezelfde kwaliteiten.

5.7 Heske van Esch is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze door ingeschakelde derden zijn verricht.

5.8 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke Heske van Esch naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Heske van Esch te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Heske van Esch zijn verstrekt, heeft Heske van Esch het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

5.9 Heske van Esch heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Heske van Esch de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.10 Heske van Esch heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt voldaan, is Heske van Esch niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

5.11 Opdrachtgever is gehouden Heske van Esch onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.12 Opdrachtgever is gehouden Heske van Esch om niet toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door Heske van Esch zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, aansluitingen en door Heske van Esch benodigde materialen. Heske van Esch heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever niet aan genoemde verplichtingen voldoet.

5.13 Heske van Esch behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

 

Artikel 6. Termijnen

 

6.1 Overeengekomen termijn in de overeenkomst waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd en/of stukken worden (op)geleverd zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

6.2 Bij overschrijding van een (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn door Heske van Esch dient de opdrachtgever Heske van Esch in gebreke te stellen, waarbij Heske van Esch alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren dan wel het werk op te leveren. Heske van Esch is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

6.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren welke noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de (op)lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Heske van Esch heeft verstrekt.

 

Artikel 7. Prijzen en tarieven

 

7.1 Alle prijzen die Heske van Esch hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals overheidsheffingen, administratie-, reis- verblijfs-, verzend-, en//of kosten van derde partijen, tenzij anders aangegeven of anders overeengekomen.

7.2 Heske van Esch heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling, wettelijke bepaling of meerwerk zijn hierbij uitgesloten.

7.3 Indien Heske van Esch een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is Heske van Esch niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan Heske van Esch, dat in redelijkheid niet van Heske van Esch kan worden gevergd, dat Heske van Esch de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

 

Artikel 8. Facturatie en betaling

 

8.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.3 Heske van Esch behoudt te allen tijde het recht om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.

8.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.5 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.6 Bij niet tijdige betaling is Heske van Esch gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

8.7 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Heske van Esch het recht, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.

8.8 Heske van Esch is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 150,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

8.9 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Heske van Esch ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaat.

8.10 In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

 

Artikel 9. Betalingsonmacht

9.1 Heske van Esch is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

• in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

• (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

• door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

• anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

 

Artikel 10. Verzetten van afspraken

10.1 De opdrachtgever dient afspraken minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te verzetten. Afspraken die verzet worden vóór deze termijn worden opnieuw ingepland in overleg met Heske van Esch.

10.2 Verzet de opdrachtgever de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur voor de geplande afspraak, dan heeft Heske van Esch het recht gemaakte (on)kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1 Heske van Esch heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Heske van Esch kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

11.2 Heske van Esch is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

11.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst. 11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Heske van Esch op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.5 Heske van Esch behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Heske van Esch niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Heske van Esch kan worden verlangd, dan is Heske van Esch gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet

te wijten is aan de schuld van Heske van Esch en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Heske van Esch. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Heske van Esch geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Heske van Esch niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

12.3 In geval van overmacht zal Heske van Esch zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

12.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Heske van Esch gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Heske van Esch gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

12.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 13. Duur van de overeenkomst en beëindiging van de overeenkomst

 

13.1 Indien en voor zover de overeenkomst tussen partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd door de opdrachtgever is uitgesloten. De opdrachtgever is in dit geval te allen tijde gehouden de volledige prijs te voldoen, tenzij er naar het oordeel van Heske van Esch aanleiding is om anderszins overeen te komen.

13.2 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Heske van Esch of de opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Heske van Esch.

13.3 Indien een door Heske van Esch uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Heske van Esch op enigerlei wijze voortgezet.

13.4 Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Heske van Esch voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is Heske van Esch in dit geval gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaalbedrag. Indien door de opdrachtgever een aanbetaling is voldaan, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding.

13.5 In alle gevallen dient de opdrachtgever naast de annuleringsvergoeding tevens de kosten van derden te voldoen.

13.6 Indien Heske van Esch de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of calamiteiten, valt dit onder overmacht.

13.7 De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Heske van Esch vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.

13.8 Heske van Esch heeft het recht alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde annuleringsvergoeding.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 

14.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Heske van Esch. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Heske van Esch daartoe bevoegd.

14.2 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Heske van Esch te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Heske van Esch openbaar te maken of te verveelvoudigen.

14.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Heske van Esch tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, E-books, werkboeken, (audio en video)presentaties, en andere materialen of (elektronische) bestanden eigendom van Heske van Esch, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

14.4 De inhoud van de website van Heske van Esch, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Heske van Esch en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is de gebruiker van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Heske van Esch.

14.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Heske van Esch jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.

14.6 De opdrachtgever vrijwaart Heske van Esch tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.

14.7 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Heske van Esch door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden alle door Heske van Esch en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Heske van Esch heeft jegens de overeenkomst met opdrachtgever een inspanningsverplichting, waarbij Heske van Esch de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoert, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Heske van Esch heeft echter geen resultaatsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten en/of beoogde doelstellingen van de opdrachtgever. 15.2 Indien Heske van Esch toch aansprakelijk kan worden gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

15.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens het in het vorige lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Heske van Esch beperkt tot maximaal het bedrag die Heske van Esch in de afgelopen twee maanden aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht en waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.4 Heske van Esch is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Heske van Esch aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Heske van Esch kan worden toegekend;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

15.5 Aansprakelijkheid van Heske van Esch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

15.6 Heske van Esch is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

• het niet voldoen door de opdrachtgever aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen;

• aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;

• het verloren gaan van bestanden die Heske van Esch aan de opdrachtgever heeft geleverd;

• gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;

• het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Heske van Esch door de opdrachtgever;

• handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Heske van Esch. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;

• overschrijding van uitvoerings- of (op)leveringstermijnen;

• fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;

• taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;

• schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Heske van Esch en/of de opdrachtgever;

• schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;

15.7 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Heske van Esch te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.

15.8 Heske van Esch is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Heske van Esch vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

15.9 Heske van Esch heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

 

Artikel 16. Vertrouwelijkheid

 

16.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

16.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

16.3 Heske van Esch mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is Heske van Esch niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op andere wijze openbaar te maken.

16.4 Heske van Esch verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 17. Klachten

 

17.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden van Heske van Esch dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Heske van Esch. De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Heske van Esch dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

17.2 Indien opdrachtgever succesvol en buiten rechte aangetoond heeft dat een klacht gegrond is, zal Heske van Esch de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Heske van Esch is niet gehouden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten indien dit naar redelijkheid niet meer mogelijk of zinvol is.

17.3 De opdrachtgever heeft nimmer recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van Heske van Esch.

 

Artikel 18. Rechts- en forumkeuze

18.1 Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Heske van Esch is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

bottom of page