top of page
GOLF PNG.png

PRIVACYVERKLARING
HESKE VAN ESCH

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de diensten en website van Heske van
Esch. Heske van Esch respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens op een veilige en
zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze verklaring kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens Heske
van Esch verwerkt, met welk doel, hoe Heske van Esch vervolgens met deze gegevens omgaat en
hoelang deze gegevens bewaard blijven.


Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met Heske van Esch via
heske@heskevanesch.nl voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens
kunt u terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verantwoordelijke voor verwerking


Heske van Esch, gevestigd te (5614 AH) Eindhoven aan de Petrus Dondersstraat 42, is
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heske van Esch staat ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84705361.

Persoonsgegevens


Heske van Esch treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de
opgenomen persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld
waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Heske van Esch verwerkt geen bijzondere

persoonsgegevens.


Heske van Esch verwerkt uw persoonsgegevens indien u deze gegevens actief aan Heske van Esch
verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website of bij het afnemen
van de diensten van Heske van Esch. Heske van Esch verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de
toestemming die door u is gegeven, op grond van een overeenkomst welke u met Heske van Esch
heeft gesloten, indien dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Heske van Esch te
behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op
een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

 

Persoonsgegevens jonger dan 16 jaar
 

Heske van Esch heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Heske van Esch kan echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Als u ervan overtuigd bent dat Heske van Esch zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens
heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met Heske van Esch. Deze gegevens zal
Heske van Esch dan direct verwijderen.

 

Welke persoonsgegevens Heske van Esch verwerkt (doeleinden en grondslagen)
 

Contact
Indien u contact opneemt met Heske van Esch, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website,
kan Heske van Esch de volgende gegevens van u verwerken:


* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Telefoonnummer

* Uw bericht
 

Deze gegevens worden verwerkt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van
uw vragen en verzoeken.


Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.


Versturen offertes
Wanneer u een offerte opvraagt bij Heske van Esch, zal Heske van Esch de volgende gegevens van u
verwerken:


* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* Bedrijfsnaam
* KvK-nummer

Deze gegevens zijn nodig om u een correcte offerte toe te sturen.


Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Gebruik dienstverlening
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Heske van Esch, worden onderstaande gegevens
opgeslagen:

* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* Bedrijfsnaam
* KvK-nummer
* Overige door u aangeleverde persoonsgegevens

Zonder deze gegevens kan Heske van Esch haar dienstverlening niet uitoefenen.


Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Facturatie en financiële administratie
Om uw betaling af te kunnen handelen, verwerkt Heske van Esch de volgende gegevens:

* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Telefoonnummer
* Bankgegevens
* Bedrijfsnaam
* KvK-nummer


Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om een correcte factuur op te stellen en, indien u de
factuur niet tijdig voldoet, een incassotraject te starten.


Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Recensies
Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen op de website van Heske van Esch of
op social media, worden de volgende gegevens van u opgeslagen:

* Voor- en/of achternaam
* Bedrijfsnaam


Deze gegevens worden enkel opgeslagen met uw uitdrukkelijke toestemming.


Wettelijke grondslag: toestemming.

Bewaartermijn persoonsgegevens


De persoonsgegevens die Heske van Esch verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is
om bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.


* Facturen en financiële administratie worden ten minste 7 jaar bewaard ten behoeve van de
wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst.


* Overige persoonsgegevens, zoals e-mailberichten en berichten via Whatsapp worden tot 2
jaar na het einde van de overeenkomst bewaard.


* Recensies worden verwijderd, nadat Heske van Esch een verzoek tot verwijdering van u heeft
ontvangen.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op
grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond
van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.


Met bedrijven die persoonsgegevens in opdracht van Heske van Esch verwerken zal Heske van Esch
een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Heske van Esch blijft verantwoordelijk voor deze
verwerking. Heske van Esch verkoopt persoonsgegevens nooit door aan derden.
Uw gegevens worden (mogelijk) gedeeld met de volgende derden:


*Boekhouder
* Accountant
* Websitebouwer
* Websitesoftware en -hosting
* Telecommunicatie
* Betaaldiensten
* E-maildiensten
* Businesscoach


Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische
Ruimte.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder willen
onderbrengen, zal Heske van Esch uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare
vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.


Indien u van mening bent dat de bepalingen in deze verklaring niet worden nageleefd door Heske
van Esch, kunt u bezwaar maken en zich wenden tot Heske van Esch. Ook heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


U kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw
toestemming of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw
rechten kunt u uw verzoek sturen naar heske@heskevanesch.nl. Heske van Esch is gerechtigd uw
identiteit te verifiëren wanneer u een dergelijk verzoek indient. Heske van Esch zal uw verzoek zo
snel mogelijk beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen.


Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een
wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan door Heske van
Esch worden de persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming


De persoonsgegevens waar Heske van Esch mee werkt worden altijd door een persoon verwerkt.
Heske van Esch neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

 

Beveiliging


Heske van Esch neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u toch het idee heeft dat uw
persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met Heske van Esch via heske@heskevanesch.nl.

Aansprakelijkheid


Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die Heske van Esch verwerkt
ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Heske van Esch aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten
van derden.

Wijziging privacyverklaring


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 januari 2022. Heske van Esch behoudt te
allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Heske van Esch raadt u dan ook aan om regelmatig
de privacyverklaring op de website te raadplegen, omdat wijzigingen in het beleid kunnen worden
aangebracht. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop uw
persoonsgegevens worden verwerkt, dan wordt u hiervan digitaal op de hoogte gebracht.

bottom of page